Online Map

Bus routes

1、In Hangzhou Jiubao Passenger Transport Center take the K868 bus to Chuangzhi Road;
2、Xiasha Xueyuan Street Gaosha Road / Xueyuan Street Wenze Road West Exit / Xueyuan Street / China Metrology Institute / Xueyuan Street Wenhui Road intersection / Xiasha Expressway Station, take K868 to Chuangzhi Road; Xiasha Trade City / Wumei / Xia Shawen station will take the 868 bus section to the intersection of Chuangzhi Road;
3、Bus EastStation take Bus No. 523to Yancang Terminal Station, then transfer K80, K868 bus to Chuangzhi Road;
4、Bus NorthStation Take Bus No. 69 or take a direct bus to Jiubao Passenger Transport Center ; then take the K868 bus to Chuangzhi Road;
5、Hangzhou Railway Station takes bus No. 525 to the terminal station, Xiasha Jiaowen Station, and then transfers to the K868 bus area to the intersection of Chuangzhi Road;
6、Hangzhou South Railway Station (Xiaoshan) take the 328 bus to the China Metrology Institute and then transfer to the K868 bus to the intersection of Chuangzhi Road;
7、Hangzhou West Bus Station will take the b branch 4 to Hangzhou Bus Passenger Transport Center Station and transfer to 868 Road to Chuangzhi Road.

0086-573-89235800

Copyright©2017 Zhejiang Xizi Heavy Machinery Co., Ltd. All Right Reserved

Technical support: